Dionís Escorsa

 

Creative Commons License
Y (The film)

Y (El film)
Y by Dionis Escorsa > 2013

Feature film

Llargmetratge

a collective awakening from a war nightmare

el despertar col.lectiu d'un malsón de guerra
Y (Prelude)

Y (Preludi)
Dionis Escorsa barely a house > 2007

Short film

Curtmetratge

a poem about evolution

un poema sobre l'evolució
The lost Mother

La mare perduda
Dionis Escorsa barely a house > 2008

Short film

Curtmetratge

a woman's memory begins to fail as a result of old age. 

la memòria d'una dona d'avançada edat comença a fallar.
Self-portrait

Autorretrat
Dionis Escorsa > 2007

Short fiilm

Curtmetratge

self -portrait as a portrait of others, an intentional process of dis-identity

l'autorretrat com a retrat dels demés, un procés intencional de des-identitat
Room service for bombed buildings

Servei d'habitacions per a edificis bombardejats
Room service for bombed buildings. Dionis Escorsa > 2004

Short film

Curtmetratge

a cleaning ladies team enters the bombed Ministry of Defense of Belgrad

un equip de dones de fer feina entra a l'edifici bombardejat del ministeri de Defensa de Belgrad
Theater of agony

Teatre d' agonia
Teatro agonico Dionis Escorsa Ernesto Collado > 2003

Short film

Curtmetratge

a stray bullet from a faraway war provokes a recurring delusion

una bala perduda d'una guerra llunyana provoca una al-lucinació recorrent
Storm and return home

Tempesta i retorn a casa
videokryptomaschine 2007 <> 2009

Expanded documentary

Documental expandit

an old lady returns to her homeland, a small town devastated by the balkan wars

una àvia torna al lloc on va nèixer, un poblet devastat per les guerres balcàniques
KryptoMachine beta4

videokryptomaschine > 2006

Interactive film

Film interactiu

a machine to encrypt messages using territorial locative videos

una màquina per encriptar missatges utilitzant videos territorials locals

Roots garden

Jardí d'arrels
Roots garden Interactive film by Dionis Escorsa > 2005

Interactive film

Film interactiu

a ryzomatic comedy about non-linearity

una comèdia rizomàtica sobre la no-linealitat
Kidnnaping the gallery owner

Segrestant el galerista
kidnnaping the gallery owner > 2006

Videoblog

Videoblog

kidnapping my gallerist instead of making an exhibition

segrestant el meu galerista per no haver de fer la exposició
Air Autonomy Journeys

Jornades d'AutonomiAèriA
airautonomy  rotor & dionis Escorsa > 2004

Videoblog

Videoblog

meetings on the roofs to collectively inhabit them

trobades als terrats per tal d'habitar-los col.lectivament
In)civic

In)civic
in)civic > 2005

Cartography

Cartografia

a board game about forbidden walks

un joc de taula sobre maneres prohibides de passejar
Air Autonomy explorations

Vincles AlTerrats

airautonomy  rotor & dionis Escorsa > 2004

Cartography

Cartografia

mapping roofs of Barcelona by jumping over them

cartografiant els terrats de Barcelona tot saltant-los
Poblenow

Poblenow
rotor > 2002

Cartography

Cartografia

discovering how the human zoo gets transformed

descobrint com es transforma el zoo humà

by Rotor

Pharmacy for a rave

Farmàcia per a una rave
Heroin Dionis Escorsa > 2008

Installation

Instal.lació

a not allowed shop

una botiga no autoritzada
Double disappearence

La desaparició doble
Heroin Dionis Escorsa > 2003

Installation

Instal.lació

chronicle of a double disappearence

crònica de una desaparició doble
Rabbits on sale

Conills en venda
Dionis escorsa instalation > 2003

Installation

Instal.lació

what do rabbits eat in farms


el que mengen els conills a les granges
A noise in the background

Un soroll de fons
renata lucas > 2006

Videoinstallation

Videoinstal.lació

the surveillance cameras of the Sao Paulo biennal

les càmeres de vigilància de la biennal de Sao paulo

by Renata Lucas

Fucking butterflies Dionis Escorsa > 2002

Videoinstallation

Videoinstal.lació

a collection of love

una col.lecció d'amor
Slow light

Llum lenta
falseness > 2001

Videoinstallation

Videoinstal.lació

the time passing through

el temps passant de llarg
How to mistreat falseness

Com maltractar la falsetat
falseness > 2001

Videoinstallation

Videoinstal.lació

a ghost in the ruins of a luna park

un fantasma a les runes d'un park d'atraccions
The absent one

L'absent
Dionis Escorsa > 1999

Videoinstallation

Videoinstal.lació

nobody is there

aquí no hi ha ningú
Head to the ground

El cap al terra
Dionis Escorsa > 1999

Videoinstallation

Videoinstal.lació

cinema over photography

cinema damunt fotografia
Head to the ground

El cap al terra
airautonomy  rotor & dionis Escorsa > 1997

Paintings

Pintura

a house with a landscape inside

una casa amb un paisatge interior
The waiting room

La sala d'espera
Dionis Escorsa > 1993

Paintings

Pintura

waiting in the hospital for a decision


esperant a l'hospital per tal de prendre una decisió
Book of death

El Llibre de la mort
Dionis Escorsa > 1992

Paintings

Pintura

the process of dying and converting into mud

el procés de morir i convertir-se en fang
Caves with paintings of turists

Coves amb pintures de turistes
airautonomy  rotor & dionis Escorsa > 1992

Paintings

Pintura

a notebook of a mediterranian trip

una llibreta d'apunts d'un viatge mediterrani
Devolutions

Devolucions
airautonomy  rotor & dionis Escorsa 1990 < > 1995

Paintings

Pintura

giving back to nature what I never owned

retornant a la natura alló que mai vaig posseïr
Media silence

Silenci mediàtic
Dionis Escorsa 1999 < > 2000

Performance

Performance

missusing the most expensive television seconds during the change of millenium night

malgastant els segons de televisió més cars durant la nit de canvi de mil.lenni
Solo por placer

Solo por placer
dionis escorsa angels margarit > 2005

Videoscenography

Videoscenografia

dancing with cats while painting the music

ballant amb gats mentre es pinta la música

by Angels Margarit

One

One
One, by Ernesto collado >2005

Videoscenography

Videoscenografia

nothing to say

res a dir

by Ernesto Collado

Homes

Homes
ernesto collado >2004

Videoscenography

Videoscenografia

spying through windows

espiant finestres

by Ernesto Collado

Salvatge cor

Salvatge cor

Salvatge cor, by Albert Roig >2004

Videoscenography

Videoscenografia

the miss-en-scene of a poet

posada en escena d'un poeta

by Albert Roig

Vacance

Vacance
Dionis Escorsa >2000 

Videoscenography

Videoscenografia

burning walls and recording birds

cremant parets i enregistrant ocells

by Ernesto Collado
Xiscu Segura
Felix Pons